De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 28 maart 2024

 

    

MOTIE vreemd aan de orde van de dag Verkeersveiligheid Zoomdam verdient nú actie!

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 28 maart 2024

Constaterende dat:

• De verkeersveiligheid van zowel de Zoomdam als van de daarnaast gelegen rotonde niet op orde is;

• Er hierover reeds vele malen aandacht is gevraagd door de gemeenteraad en onlangs ook door de Jeugdraad;

• Er vele malen ongelukken en bijna-ongelukken hebben plaatsgevonden sinds de herinrichting van deze locatie in 2019;

• Eind november 2023 en begin maart 2024 weer ongevallen hebben plaatsgevonden met ernstig fysiek letsel;

• De uitkomst van het externe onderzoek met verbeterde aanbevelingen nog wel enige tijd op zich kan laten wachten, zoals we tijdens de Beeldvorming van 7 maart j.l. hebben vernomen;

Overwegende dat:

• Het vooral tijdens aanvang- en eindtijden van lesuren van SG ’t Rijks enorm druk is op deze locatie met overstekende fietsers en voetgangers, waardoor automobilisten in verhouding lang moeten wachten voordat ze kunnen oversteken en dit de verkeersveiligheid niet bevordert;

• De huidige situatie, waarbij er vanuit 4 verschillende richtingen (Garnizoenspad, Halsterseweg, Noord- en Zuidzijde Zoom, Burg. Stulemeijerlaan) én op die punten een dubbele rijrichting voor (brom)fietsers aanwezig is, voor automobilisten totaal onoverzichtelijk is;

• Deze situatie onverantwoord is en het feit dat het aantal ongelukken toeneemt, dit nu een crisissituatie betreft;

Verzoekt het college:

• Per direct passende noodmaatregelen te nemen waardoor de verkeersveiligheid op deze locatie verbetert;

• De gemeenteraad op de hoogte te brengen van deze noodmaatregelen;

• De gemeenteraad tussentijds een update te geven van de stand van zaken van het externe onderzoek dat nu plaatsvindt.

 

en gaat over tot de orde van de dag

 

VVD - SAMEN0164 - Alliantie CDA - V-BoZ! - Belang van Bergen op Zoom