Prins Nilles III presenteert het nieuwe Vastenavendliedje

Al vroeg op de avond was de Stoelemat al goed gevuld met Krabben die waren gekomen om het nieuwe Vastenavendliedje te horen en natuurlijk te repeteren. De eerste Krabben kwamen nog wat onwennig in hun ‘dweilbullen’ binnen. Bij binnenkomst werden ze verwelkomd door een levend veldteken. Wie nog geen veldteken had, kon hem nu bemachtigen. Na een half uur was de Stoelemat al zeer flink gevuld met Krabben. De eerste Vastenavendklanken werden verzorgd door verschillende dweilbands en de sfeer kwam er goed in. Het leek wel alsof het altijd Vastenavend was geweest. Niets meer onwennig, maar dweilend door de Stoelemat. Onderdeel van het programma was een film van elf minuten over het jaar 2009. Een snelle rekenaar komt al tot de conclusie dat dat precies elf jaar geleden is geweest.

Landelijke geschiedenis werd afgewisseld met beelden van ‘Nar en Steketee op vekansie’ en andere beelden van ’t Krabbegat uit 2009 zoals de Intocht, Kindervastenavend en natuurlijk de Optocht. Dit alles werd muzikaal begeleid door een groot orkest dat speciaal voor het Neuzebal was samengesteld. Beeld en muziek vloeiden ineen, volgens menig Krab een genot om naar te kijken en te luisteren. “’t Gif echt ’n o-ja-gevoel. Of zo as me ier zegge ‘Wittet nog?!’. Veral de kombinasie van meziek en bééld gif d’n kiepevelmemènt!”, zei een van top tot teen verklede Krab terwijl hij met flinke armgebaren zijn verhaal kracht bij zet.

De film was afgelopen en dan weet de gemiddelde Krab dat het niet lang meer kan duren voordat de Prins op de schouders naar binnen wordt gebracht. Vanuit de Lievevrouwestraat werd een livestream opgezet die te volgen was op het grote scherm in de Stoelemat. Daarop was te zien en te horen hoe Prins Nilles III samen met zijn gevolg, ‘’t Gròòte Liedboek’ én muziek richting de zaal koerste. De Prins was binnen en onder de klanken van het Vastenavendliedje van ‘fleet jaar’ werd Prins Nilles III, in cognito, als ware het podium opgezogen. Terwijl hij zijn armen wijd spreidde en steeds de bekende Vastenavendgroet ‘Agge mar leut et’ bracht. Prins Nilles III, de Nar, Steketee en de Gròòtste Boer namen plaats voor het podium met daarachter de ‘Koppedragers’ en de Leutege Ploeg. Zoals altijd werd er begonnen met wat zangoefeningen om de stembanden los te maken, waarna het repeteren kon beginnen. Één voor één werden de zinnen van het refrein voorgelezen vanuit ‘’t gròòte boek’ door Prins Nilles III en herhaald door de Krabben in de zaal. De tekst zat er vrij vlot in, maar nu was natuurlijk de grote vraag hoe dit op muziek zou klinken. Prins Nilles III gaf het grote orkest het startsein om rustig de muziek in te starten. Samen met het publiek werd het Vastenavendliedje steeds meer eigen gemaakt. En na een dik Bergs kwartier zong de nu afgeladen volle Stoelemat het liedje mee alsof het al jaren op de radio te horen was geweest.

Prins Nilles III en zijn gevolg gingen vanaf het podium rechtstreeks de zaal van de Stoelemat in om het eerste bal van de Vastenavendperiode, het Neuzebal, extra kracht bij te zetten. Er werd volop gedweild en gezongen. Dat het Vastenavendliedje goed werd ontvangen was aan de reacties te merken. Ook bij de kraam in de Stoelemat waar de CD verkrijgbaar was, was het een drukte van belang. Op de CD staan dit jaar maar liefst 3 nummers. Zo zegt een van de boeren: “Ge’t netuurlek de A-kant mè d’t nummer ’t Is Koers oftwel ’t Vastenavendliedje. Dan edde nog de B-kant mè dèèrop ’t nummer ‘Sjas Petat!’ en vervolleges nog ’n nummer, late m’t de C-kant noeme, mette Voorjaarsklassieker. Da’s meer ’n nummer vor bevobbeld zondagochtend bij ’t ontbijt of  as ’t kefee sluit. Ge ken de C-kant gewòòn draaje n’op oew werrek want dan denke ze nog dagge klassiek onderlegd zijt.” Het Vastenavendliedje is ook te beluisteren op Spotify en Apple Music en te downloaden vanuit Google Play en iTunes. Wil je alle drie de nummers hebben, dien je de CD aan te schaffen. Misschien overbodig te zeggen, maar met je aankoop van de CD steun je de Vastenavend en maak je bijvoorbeeld onder andere de Optocht en Kindervastenavend medemogelijk.

Later die avond verspreidden de Krabben zich vanuit de Stoelemat over de gehele binnenstad. Al dweilend op straat en in het café werd het Vastenavendliedje gezongen.

En niet zo’n klein beetje ook…

BERREGS

Neuzebal ouwerwets leuteg en éél druk bezocht

- Prins Nilles III prisseteert ‘t nuuwe Vastenavendliedje -

Al vroeg op d’avend was de Stoelemat al gevuld mè Krabbe die ware gekomme n’om ’t nuuwe Vastenavendliedje t’ore n’en natuurlek te rippetere. d’Eerste Krabbe kwame nog wa schielek in d’r dweilbulle binne. Ze wiere bij d’ingang opgewacht deur ’n levend veldteke. Wie nog gin veldteke n’ad kon ‘m nouw bemachtege. Naar ‘n allef uur was de Stoelemat al dik gevuld mè Krabbe. d’Eerste Vastenavendklanke wiere verzurregd deur diverse dweilbends en d’ambiejans kwam t’r goed in. ‘t Leeket wel asof ‘t altijd Vastenavend was gewist. Niks meer schielek, mar dweilend deur de Stoelemat. Onderdéél van ‘t pregramma was ‘n fillem van ellef menute n’over ‘t jaar 2009. ‘n Snelle rekenèèr kom d’al totte konklusie datta presies ellef jaar geleeje n’is gewist.

Landeleke geschiedenis wier afgewisseld mè béélde van ‘Nar en Steketee op vekansie’ en andere béélde van ’t Krabbegat uit 2009 zoas d’Intocht, Kindervastenavend en natuurlek d’Optocht. Di d’alles wier muziekaal begeleid deur ‘n gròòt orkest da spesjaal vor ‘t Neuzebal was samengesteld. Bééld en meziek vloeide inéén, volleges veule Krabbe ‘n genot om nar te kijke n’en te luistere. “’t Gif echt ’n o-ja-gevoel. Of zoas me ier zegge ‘Wittet nog?!’. Veral de kombinasie van meziek en bééld gif d’n kiepevelmemènt!”, zee één van top tot téén verklede Krab onderwijl ij mè flinke armgebare z’n ver’aal kracht bij zet.

De fillem was afgelòòpe en dan wit de gemiddelde Krab da d’t nie lang meer ken dure voorda Prins Nilles III op de schouwers naar binne wor gedrage. Rechstréékse béélde mè geluid vulde de Stoelemat. Op ’t gròòte scherrem was te zien oe da Prins Nilles III same messe gevolleg, ’t Gròòt Liedboek én mè meziek koerst zette nar de zaal.  En voor dagge’t wist, wier onder de klanke van ‘t Vastenavendliedje van fleet jaar Prins Nilles III, in kognito, as ware ‘t podiejum opgezoge. Onderwijl ij z’n erreme wijd spreidde, broch tie as vaneiges tellekes de Vastenavendgroet ‘Agge mar leut et’. Prins Nilles III, de Nar, Steketee en de Gròòtste Boer name plaats vóór ‘t podiejum mè dèèrachter de ‘Koppedragers’ en de Leutege Ploeg.

Zoas altijd wier t’r begonne mè wa zangoefeninge om de stembande los te make, waarna ‘t rippetere kon beginne. Één vor één wiere de zinne van het refrein vanuit ’t gròòte boek voorgeleze deur Prins Nilles III en er’aald deur de Krabbe in de zaal. De tekst zat t’r éél vlot in, mar nouw was natuurlek de gròòte vraag oe datta n’op meziek zou klinke.

Prins Nilles III gaf ‘t gròòte orkest ‘t startsein om rusteg de meziek in te starte. Same mè d’t pebliek wier ‘t Vastenavendliedje tellekes meer eige gemakt. En naar ‘n dik Berregs kwetier zong de nouw afgelaaje volle Stoelemat ‘t Vastenavendliedje mee asof ‘t al jare n’op de radio t’ore  was gewist.

Prins Nilles III en z’n gevolleg ginge vanaf ‘t podiejum rechtstrééks de zaal van de Stoelemat in om ‘t eerste bal van de Vastenavendperiode, ‘t Neuzebal, ekstra kracht bij te zette. D’r wier volop gedweild en gezonge. Da d’t Vastenavendliedje goed wier ontvange was aan de reejaksies te merreke.  Ok bij de kraam in de Stoelemat waar de ceedee verkrijgbaar was, was ‘t ‘n drukte van belang. Op de ceedee staan di jaar mar liefst 3 nummers. Zo zee één van de boere: “Ge’t netuurlek de A-kant mè d’t nummer ’t Is Koers oftwel ’t Vastenavendliedje. Dan edde nog de B-kant mè dèèrop ’t nummer ‘Sjas Petat!’ en vervolleges nog ’n nummer, late m’t de C-kant noeme, mette Voorjaarsklassieker. Da’s meer ’n nummer vor bevobbeld zondagochtend bij ’t ontbijt of as ’t kefee sluit. Ge ken de 

C-kant gewòòn draaie n’op oew werrek want dan denke ze nog dagge klassiek onderlegd zijt.” ‘ ‘t Vastenavendliedje is ok te beluistere n’op ‘Spotify’ en ‘Apple Music’ en te douwnlòòje vanuit ‘Google Play’ en ‘iTunes’. Wilde alle drie de nummers ebbe, dan motte de ceedee aanschaffe.

Meschient overbodeg te zegge, mar mè d’oew aankòòp van de ceedee steunde de Vastenavend en makte bevobbeld onder andere d’Optocht en Kindervastenavend medemogelek.