Eeen hele zware beslissing, zo moet het gevoeld hebben voor Ton Linssen.

Gemeente Bergen op Zoom verliest een heel bevlogen mens in haar politieke arena.

Ton Linssen stond jarenlang prominent op het politieke podium. Eeen uitgesproken man, waar niet altijd iedereen het mee eens was. Maar het hart zat op de juiste plaats en hij wist zaken op de agenda te zetten die lang in de duistere hoekjes weggemoffeld werden door de gangbare partijen. Dat hij daarbij soms op wat tenen stapte, hoorde bij het vak volgens hem. Helaas zijn het gezondheidsredenen die hem nopen een fikse stap terug te doen. Of zoals hij z'n ontslag als Bergs raadslid op deze wijze indient bij de burgemeester van Bergen op Zoom:

; Bergen op Zoom, 11 september 2022

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen op Zoom

          Postbus 35

          4600 AA Bergen op Zoom

 

Beste Frank, Geachte Burgemeester,

2022 is voor mij een heel bewogen, om niet zeggen, een zeer emotioneel jaar. 

Eigenlijk begon de tegenslag vorig jaar al. Na te zijn hersteld van corona, werd ons gezin onverwacht getroffen door stevige medische problemen. Zowel bij mijn echtgenote als bij mijzelf. Daardoor kon ik me niet voluit inzetten in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen. 

De uitslag daarvan was teleurstellend, maar wat zich kort daarop intern afspeelde was een nachtmerriescenario.  Het onverwachte opstappen van mijn fractiegenoten Siebelink en Dam trof me als een mokerslag. Hun afsplitsing voelde zo onrechtvaardig, heeft me zo diep geraakt, gaf zoveel spanning, dat mijn toen al broze gezondheid verder onder druk kwam te staan.

Ik heb het geweten: eerst met klachten naar de hartbewaking, kort daarna nog eens twee tia’s. Als gevolg van een opeenstapeling van stress, verdriet en verbittering. In mijn politieke leven heb ik wel vaker diepe dalen gekend; ben ik eerder gevallen om daarna toch weer opstaan.

Ook nu dacht ik, daar kom ik wel overheen, daar kom ik snel weer bovenop. Maar dat mag ditmaal helaas niet zo zijn. Het kost mij veel meer tijd dan me lief is. Het zit zo diep dat het me bij het schrijven van deze brief weer aangrijpt.

Voor mezelf heb ik dan ook de conclusie getrokken dat een spoedig herstel er niet in zit. Mijn politiek functioneren wordt er ernstig door belemmerd. Hoezeer ik dat zelf ook betreur. Maar het ergst van al vind ik dat ik zo geen recht kan doen aan al onze 2136 kiezers. Zij hebben op 14 maart jl. immers hun vertrouwen in Lijst Linssen uitgesproken. In de hoop en verwachting dat ik als volksvertegenwoordiger namens hen in de gemeenteraad zou spreken. 

Hoezeer ik daaraan gehoor wil geven, ik ben daartoe momenteel mentaal en fysiek helaas nog niet voldoende in staat. Daarom wil ik plaats maken voor de volgende op de lijst van Lijst Linssen: Louis Wijten is al jaren lid van Lijst Linssen, is zeer ervaren als raadslid en bovendien financieel eer onderlegd. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij in staat is het geluid en de standpunten van Lijst Linssen in de gemeenteraad naar voren te brengen. Louis is bereid dat te doen.

We hebben afgesproken dat Louis in beginsel tot het eind van deze raadsperiode raadslid voor Lijst Linssen blijft. Mocht hij het stokje eerder willen overgeven aan ondergetekende, dan kiest hij daarvoor zelf het moment. 

Ik blijf wel actief als voorzitter van de Vereniging Lijst Linssen en zal me inzetten voor de partij en werken aan een totaal nieuwe ploeg die in 2026 aan de verkiezingen zal meedoen.

Daarom verzoek ik u, mij per 30 september 2022 ontslag te verlenen en per 1 oktober 2022 Louis Wijten te beëdigen als raadslid voor Lijst Linssen.

Langs deze weg wil ik verschillende collega’s, kiezers en bekenden bedanken voor de steun, die ik afgelopen maanden heb mogen ontvangen.

Het medebesturen van onze mooie gemeente heeft me meer dan drie decennia naast bloed, zweet en tranen ook veel voldoening gebracht. Als raadslid en als wethouder heb ik energiek gepoogd om het beste voor onze stad en haar inwoners voor elkaar te krijgen. Dat lukte niet altijd, zo gaat dat in een lokale democratie. Maar ik ben dankbaar en trots op wat er mede door toedoen van Lijst Linssen de voorbije decennia is bereikt. (periode van 21 jaar raadslid, 11 jaar wethouderschap en 4 jaar burgerlid (1986-2022)

Uiteraard zal ik het politieke werk enorm missen. Maar het is beter dat ikzelf nu in rustig vaarwater ga werken aan mijn herstel. 

Hoogachtend,

A.J.F.M. (Ton) Linssen'