Bergse verkiezingen.

Aan het woord: D66 

 

Tot welke partij behoort u en waarom?

De fractie behoort tot D66. D66 staat voor:

• Progressief en toekomstgericht

• Innovatie voor een duurzame economie 

• Vrije en verantwoordelijke burgers, maar de overheid moet ook zorgen voor hulp en gelijke kansen;

• Eerlijk en rechtvaardig, een diverse samenleving, zonder discriminatie en buitensluiten. 

• Verantwoorde democratische besluitvorming.

 

 

Volgt uw partij landelijke richtlijnen en waarom voelt u zich daartoe aangetrokken? 

D66 landelijk geeft geen richtlijnen uit voor verkiezingen en programma’s. Wel is er het sociaal-liberale gedachtengoed dat vertaald is in een aantal richtingwijzers, zoals ‘vertrouw op eigen kracht van mensen’, duurzame samenleving, respect voor grondrechten en gedeelde waarden. Het is aan de afdelingen zelf om dit te vertalen naar de situatie ter plaatse. D66 Bergen op Zoom zet in op:

 

1. Groene duurzaamheid (klimaat en milieu):  

• Een klimaatneutrale en groene gemeente. 

• De gemeente stimuleert aardgasvrije woningen, isolatie, duurzame bedrijfsterreinen en kantoren, 100 % duurzame inkoop door gemeente. 

• De gemeente bespaart op papier en regels, heldere communicatie. 

• Een vitaal buitengebied.

• Wij doen er alles aan om te voorkomen dat de kerncentrale in Doel langer open blijft.

 

2. Sociale duurzaamheid: leefbare wijken en dorpen, preventie in de zorg

• Gemeente en bewoners werken aan een hechte buurt; voorzieningen voor zorg en veiligheid zijn dichtbij.

• Er is voor iedere wijk een ontmoetingsplek in de vorm van een wijkhuis of andere locatie. 

• Regels worden gehandhaafd, veiligheid verbeterd: politie en boa's zijn zichtbaar in de wijk en bereikbaar.

• Kwetsbare ouderen en jongeren zijn bekend, niet eenzaam en weten hulp te vinden.

• Focus op preventie en gezondheid: sport, beweging en kennis over gezond leven en opvoeding worden gestimuleerd. De gemeente zorgt voor een goede spreiding van sportvoorzieningen. 

• Goed en gevarieerd onderwijs, waaronder VMBO en zelfstandig gymnasium; docenten weten de jeugdzorg te vinden. Er is onderwijs voor ouderen. Nieuwkomers leren Nederlands zodat zij een baan kunnen vinden. 

• Respect voor kansarmen op arbeidsmarkt en vrijwilligers: wij willen een experiment met onvoorwaardelijke bijstand (basisinkomen).

 

3.    Innovatie en gezond financieel beleid (Duurzaam bestuur): 

• De gemeente heeft voor de lange termijn haar financiën op orde.

• De gemeente stimuleert innovatie, economie en de toeristische aantrekkelijkheid van stad en natuur. Focus op biobased en techniek.

• De gemeente werkt samen met onderwijs (basis, voortgezet en HBO) en ondernemingen voor innovatie en langdurige economische ontwikkeling.

• Blijvende aandacht voor een vitale binnenstad: de gemeente werkt samen met ondernemers en grote bedrijven in het promoten van Bergen op Zoom en omgeving. Westersingel en havenkwartier krijgen een boost, liefst met water in de Kaai.

• De schaarse parkeerruimte wordt eerlijk verdeeld. Via een smart city concept wordt gewerkt aan het delen van plaatsen.

De gemeente lobbiet actief in Den Bosch, Den Haag en Brussel voor subsidies, groen OV en goede bereikbaarheid via trein en bus.

 

 

Waarin zet u zich af tegen de landelijke politiek en kiest u voor lokale politiek?

Landelijke politiek en lokale politiek hebben elkaar nodig. Landelijk moet op de hoogte zijn van wat er lokaal gebeurt en wat de lokale gevolgen zijn van landelijk beleid. Lokaal moet goede contacten hebben met landelijk, om lokale issues onder de aandacht te brengen (bijv. de kerncentrale in Doel, woningbeleid, de HAS Hogeschool etc.). 

 

Welke stappen staat u voor om de financiële positie van Bergen op Zoom te verbeteren?

Wij willen dat investeringen structureel gedekt zijn en niet incidenteel. De afgelopen periode hebben wij geijverd voor een gezond financieel beleid, vermindering van lasten van burgers, effectieve regionale samenwerking, verkleining van de gemeentelijke organisatie en voor transparantie van financieel beleid. Daar gaan we mee door.

 

Hoe profiteren de burgers van een sterker Bergen op Zoom, hoe merken ze dat in hun portemonnee?

Minder schulden, een effectieve gemeentelijke organisatie en effectieve regionale samenwerking maken de weg vrij voor lagere OZB en lagere reinigingsrechten. Wij zijn voor 'omgekeerd inzamelen' (gescheiden afval wordt opgehaald; burgers brengen zelf hun restafval weg). Dit is goed voor het milieu en zorgt voor nog verdere verlaging van reinigingsrechten.

 

Welke sterke punten onderkent u in Bergen op Zoom en wat gaat u er mee doen?

• De inwoners van Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat voelen zich verbonden met hun stad, dorp en leefomgeving. Veel burgers verbeteren hun leefomgeving door groen te onderhouden of mee te doen aan buurtpreventie of door evenementen te organiseren. Dat sociale verband moet gesteund worden via een verstandig subsidiebeleid voor o.a. cultuur. 

• Wie minder organisatiekracht heeft, moet geholpen worden om anderen te ontmoeten in ontmoetingspunten in de wijk en goed welzijnswerk. De wijkcommissies/dorpsraden moeten fungeren als het platform waar mensen uit de wijk in contact kunnen komen met politie, vertegenwoordigers van Stadlander, Welzijnswerk e.d.

 

Hoe staat u in samenwerking binnen de regio, zoals De Brabantse wal, West-Brabant, Noord Brabant en dergelijke? Hoe geeft u dat vorm?

D66 is voor effectieve regionale samenwerking die burgers wat oplevert. Dat betekent: 

a. Transparantie: Burgers moeten weten wat de samenwerkingsverbanden voor ze doen. 

b. De samenwerkingsverbanden moeten efficiënt werken. 

c. De gemeenteraad moet deze kunnen aansturen en controleren. 

d. Vermindering van de 'bestuurlijke spaghetti'. De gemeente werkt veel samen met telkens andere gemeenten. Dit moet geharmoniseerd worden. De zeggenschap en controle door de gemeenteraden moet worden verbeterd. Met vertegenwoordigers van andere gemeenten ontwikkelen we hiervoor ideeën. 

e. De Brabantse Wal-samenwerking moet intensiever. Wij staan positief tegenover opschaling, maar wel moeten inwoners het bestuur kunnen vinden en aanspreken. 

 

Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de binnenstad van Bergen op Zoom, aan industriële uitbreiding, uitbreiding van diensten sector, het binnenhalen van opleidingen binnen de stad?

• Binnenstad: 

o hervorming van het bestemmingsplan, zodat wonen, werken, diensten en winkels hun plek vinden in de binnenstad;

o actieve werving van vernieuwende concepten, zodat Bergen op Zoom de stad is waar je naartoe wilt voor gezelligheid op het terras, aparte winkeltjes, culturele evenementen en een intieme sfeer.

• Industriële uitbreiding:

o Actieve werving van bedrijvigheid die hoogwaardige werkgelegenheid oplevert en past bij de speerpunten van de regio (o.a. biobased). Het gaat erom dat we op lange termijn goed werk hebben voor de inwoners van BoZ en omstreken. Dit vereist een gemeentebestuur dat kan lobbyen in Den Bosch, Den Haag en Brussel. Daarvoor is een landelijke partij van groot belang, want die levert een netwerk in die plaatsen.

o Goede verbindingen via OV en de weg. Dit vereist actieve lobby richting provincie en Den Haag, iets waar je nu net een landelijke partij voor moet hebben.

o De Auvergnepolder wordt niet prijsgegeven voor bedrijvigheid, tenzij onderzoek uitwijst dat uitbreiding van bedrijvigheid nodig is en dit niet kan worden opgevangen in de regio.

 

 

Wat is uw beleving qua cultuur en op welke wijze wordt dat meegenomen in uw beleid?

BoZ geeft in vergelijking met andere gemeenten veel geld uit aan cultuur. Cultuur houdt stad en dorpen bij elkaar. Cultuur draagt bij aan de ‘spirit van vernieuwing’, aan lokale verbondenheid en integratie. Cultuur is ook belangrijk voor onderwijs en opvoeding. Cultuur mag dus wat kosten, maar aan subsidieverlening mogen voorwaarden gesteld worden op het punt van bereidheid tot samenwerken, vernieuwing, educatief belang en integratie.

 

Wat zijn uw persoonlijke motieven om deel te nemen aan dit politieke spel en welke persoonlijke doelstellingen hanteert u zelf?

• Politiek draait om goede keuzes maken voor de lange termijn en voor een degelijke controle op het lokale bestuur. 

• Wij nemen deel aan de lokale politiek uit maatschappelijke betrokkenheid: we willen iets goeds doen voor stad, wijken en dorpen. Wij doen dit op basis van idealen zoals een duurzame samenleving, goed bestuur, samenhangende wijken, werk voor iedereen. 

• Wij willen kwaliteit leveren in de raad. In de gemeente gaat immers veel geld om, zeker na de decentralisaties van het Sociaal Domein. Ook de nieuwe Omgevingswet (bestemmingsplannen, milieu, landelijke omgeving) geeft weer nieuwe taken aan de gemeente. 

 

Wanneer is voor u uw deelname geslaagd?

Voor ons telt dat er verantwoorde beslissingen worden genomen die ten goede komen aan de burgers van de gemeente Bergen op Zoom. Dus wij vinden dat deelname aan het lokale bestuur geslaagd is, als dit bestuur zo is ingericht dat dit ervoor kan zorgen voor schone en veilige wijken, voldoende werk, passende zorg, keuzevrijheid voor scholen en de gemeente klimaatneutraal is met woningen die zelfvoorzienend. Hiertoe moeten de financiën op orde zijn.

 

Politiek en politici hebben de laatste jaren een beschadigd imago (“ze gaan hun eigen gang en luisteren niet echt naar de burger zelf, zijn ongeloofwaardig, zitten er alleen voor eigen gewin”), hoe gaat u hier mee om en wat gaat u er aan doen om dit imago naar het positieve te trekken

Voor wegneming van gebrek aan vertrouwen in bestuur en politiek zijn een aantal dingen nodig: raadsleden en ambtenaren moeten luisteren naar mensen, zoeken naar oplossingen voor problemen, actief reageren en samenwerken. Anderzijds moeten inwoners meer inzicht hebben in hoe bestuur en democratie werkt en in de kosten en gevolgen van hun wensen. De fractie- en steunfractieleden gaan zoveel mogelijk in gesprek met inwoners om te weten te komen wat er leeft. Maar de fractie besluit in de gemeenteraad zonder last en ruggespraak voor het algemene belang en weegt dan alle argumenten voor en tegen. Integere politiek is het enige weerwoord op gebrek aan vertrouwen.