De mogelijkheden van de bedrijventerreinen in de breedte bespreekbaar maken

Een raadsbrede doorbraak in een economische toekomst voor stad en land van het Markiezaat. Ooit werd burgemeester van der Laar zwaar bekritiseerd, omdat hij het vliegtuig pakte naar Amerika om General Electric over te halen om tegen gunstige voorwaarden een industriële Plant weg te zetten in Bergen op Zoom. Dat was een gouden zet. General Electric (nu Sabic) heeft Bergen op Zoom al vaker uit de brand geholpen. Noordland bleek interessant te zijn voor vele bedrijven waardoor er veel werkgelegenheid is ontstaan en Bergen op Zoom niet tot een soort Delfzijl is verworden.

Wat is er gebeurd sinds de herindeling sinds 1997: Bij opeenvolgende verkiezingen en coalities was het niet haalbaar om een deel van de zuidelijke Auvergnepolder, in het verlengde van Sabic, te bestemmen tot bedrijventerrein. De huidig afspraak om 65 ha elders in de gemeente te vinden is gedoemd te mislukken. Die ruimte is er niet. De Ster van Lepelstraat is erg versnipperd in vele particuliere handen. Reden dat die voorraad bedrijventerreinen nauwelijks tot ontwikkeling zal komen. Plan de Poort staat onder druk vanwege de stikstofrechten. Er is nog wel optimalisatie mogelijk hier en daar op bestaande bedrijventerreinen en daar zal ook zeker naar gekeken moeten worden. Dat is complex maar gaat het verschil niet maken.

Dat het Agrofood Biobased cluster moet kunnen uitbreiden in de Auvergnepolder is evident. Immers de provincie, hogescholen, TNO en tal van Kennisinstellingen hebben hun vertrouwen gesteld in de agro-food en biobased economie voor de regio Bergen op Zoom door hun deelname aan de Green Chemistry Campus. In de onlangs uitgebrachte rapporten ‘Notitie strategische uitgangspuntenbedrijventerreinen Brabantse Wal’ en RWB wordt klip en klaar de noodzaak voor uitbreiding van de voorraad bedrijventerreinen op de Brabantse Wal aangetoond. Daarbij sturen we op groene milieuvriendelijke werkgelegenheid in combinatie met verhoging van de natuurwaarden. Dus geen grote logistieke dozen of zware industrie. Wat nu speelt is de komst van de Omgevingswet in 2022. Met inachtneming van de huidige wettelijke procedures voor ruimtelijke ordening kan al wel in de geest van de omgevingswet worden voorgesorteerd. De omgevingswet schrijft voor dat nieuwe ontwikkelingen ‘in balans’ moeten zijn met natuurwaarden, duurzaamheid, gezondheid en economie. De Agro-food en biobased economie zijn speerpunten voor Bergen op Zoom en dus heel goed in te passen in die balans.

De HAS doet nu, op verzoek van de gemeente, onderzoek naar de wensen van de bewoners en de mogelijkheden in de Auvergnepolder. Met respect voor de natuur van N2000 gebied de Princesseplaat en de ecologische verbindingszone ’t Lange Water is een gebalanceerde ontwikkeling van de Auvergnepolder zeker wel mogelijk. 

Zonder een manifest geluid voor bedrijfsruimte in de Auvergnepolder blijft er voor het economisch perspectief voor Bergen op Zoom niet veel meer over dan vergrijzing, krimp en verlies aan voorzieningen. 

We moeten als gemeente en regio met een omgevingsplan komen richting de Provincie. Willen we de boot niet missen, is het dus zaak om met de grootste spoed af stemmen met de regio over de Auvergnepolder als bedrijvenlocatie, in aanloop naar medewerking van de Provincie. Weliswaar met respect voor de balans voor de leefbaarheid die de omgevingswet stelt. Daarbij ligt er ook een kans om vanuit de verplichtingen die de Regionale Energiestrategie ons oplegt een win-win oplossing te vinden in combinatie met de zon- en windopgave.

Daarbij wordt het ook mogelijk om het gebied te ontsluiten voor recreatieve verbindingen. Conform de gemaakte afspraken binnen ons politieke bestel is het aan de Raad om het College sturing te geven door het benoemen van prioriteiten. Zeker gelet op de huidige slechte financiële positie, het tekort aan bedrijventerreinen, de vergrijzing en zwakke sociale positie is het vergroten van de werkgelegenheidscapaciteit bittere noodzaak. In de huidige politieke situatie heeft de Raad als geheel het stuur in handen en in de lijn van het het focus akkoord is het aan de Raad om prioriteiten aan te geven richting het College/ Met een meerderheid van partijen geven wij het nieuwe college een sterk signaal om over te gaan tot planologische herbestemming ter hand te nemen voor een deel van de Auvergnepolder aansluitend op het Sabic terrein. Om deze plannen in regioverband voor te leggen aan de Provincie en de bijbehorende voorbereidingen prioritair ter hand te nemen rekening houdend met (nog) bestaande beperkte mogelijkheden die nog beperkte soelaas zouden kunnen bieden zoals optimalisatie en inbreiding op bestaande bedrijventerreinen.

Wij willen we de gemeente en de regio vitaal en toekomstproof krijgen en houden door te denken in mogelijkheden voor een gezonde, moderne, duurzame arbeidsmarkt voor huidige en nieuwe inwoners in de komende decennia in balans met de omgevingswaarden. Wij bieden dit manifest aan aan het College om ‘in de geest’ van de omgevingswet en in de aanloop naar de omgevingsvisie en met respect voor de nog vigerende planologische wetgeving in de breedte op korte termijn te komen met haar visie op dit manifest zodat in goed samenspel tussen Raad, College, de ambtelijke organisatie, het maatschappelijk veld, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen stappen kunnen worden gezet naar een nieuw  perspectief. Wij willen vanwege de urgentie dit manifest agenderen voor de laatste raadsvergadering voor het reces om in dialoog te gaan met het college en onze eigen accenten te kunnen aangeven.

Was getekend ,

Juni 2020

De fracties :

fracties PUNT, Lijst Linssen: PvdA: D’66, Groen Links, VVD, SP, BSD, Steunpunt

Ter inspiratie: http://www.rlkm.be/uploads/files/Landscapinghandbook.pdf