De boere van Stichting Vastenavend verzamelde vroeg in d’avend bij ’t klup’uis De Draak.

Nada d’ééle klup kompleet was, wier t’r in De Draak bij de Christoffelschouw ’t errepellòòf verbrand onder ’t uitspreke van ’t rijm “Gij, die oe werremt bij deze n’èèrd”. Zo wiere nie alléén de kwaaje gééste verjaagd, mar worre n’ok de goeje gééste n’opgeroepe. Naar ’t zinge van ‘Kom Boere, gif mekaar de and’ wier onder de klanke van de jubelerende dweilbend Leutig Spul koers gezet nar de plek waar datte interne 11-11-viering plaats zou vinde. Dèèr was de boel aangekleed as ’t Britse Lager’uis, elleke kommissie van Stichting Vastenavend ad z’n eige plek. Meneg keer wier t’r “order” geroepe n’om de zaal stil te krijge zodatte vergadering kon beginne. Naar d’opening van de voorzitter, d’ingekomme stukke en ’t verslag van fleet jaar was ’t tijd vor de verkiezing en installasie van de Gròòtste Boer. Verschillende kandidate moeste op ’n wip perbere de langste neus te trekke. Naar ’n zeer spannende strijd kwam Joost Eykman as overwinnèèr uitte bus. Nadatte ‘blekke’ en de ‘tutter’ om z’n nek wiere g’ange van kersverse gekoze Gròòtste Boer speulde dweilbend Leutig Spul ‘t Mie d’n Os. De Gròòtste Boer koos ok dees jaar Dennis van Tilborg as Steketee.

Naar ’n pauze was ’t tijd geworre vor de verkiezing van de Prins van ’t Krabbegat. Iervor wier t’r ’n eus debat g’ouwe tusse de verschillende kemmissies. D’r wier flink geloge n’en gejokt en de neuze van de verschillende debatters wiere tellekes gròòter. Be’alleve bij de voorzitter van de kemmissie Prottekol, bij em bleef de neus klein. De ‘ooh’s’, ‘aah’s’ en ’t roepe van ‘order’ ware nie van de lucht. Prottekol ad ’n nuske van de zallem in uis. En wie blijkt datte zijn? Jeroen van Wijk! IJ zal ok dees jaar as Prins Nilles d’n Derde in de leut voorop gaan. Ok Prins Nilles d’n Derde kreeg z’n versiersels omg’ange gevollegd deur ’t Mie d’n Os. Voor komende jaar benoem de Prins Diemer van Wijk as zijn Nar.

Vervolleges wiere de versiersels omg’ange bij de nuuwe leeje n’en wier ’t tijd om naar de Geit van Mie d’n Os te gaan. Onder de muziekale klanke van dweilbend Wa d’n Uis’ouwe, ok jubelerend, wier ’n stoetje gevorremd en mè fakkels trok men op nar ’t Bleekveld. Nadatte Gròòtste Boer de Kale n’Eed ad voorgeleze, wier ’t woord gegeve n’aan Prins Nilles d’n Derde. IJ spoorde elleke Krab aan om Vastenavend te gaan ouwe as nooit te vore. Vervolleges zette Prins Nilles d’n Derde ’t licht op groen vor de kommede Vastenavend onder ’t motto: “Dweil d’oew neus mar achternaar!”.

Voor wie 't Bergs nie machtig is:

De boeren van Stichting Vastenavend verzamelden vroeg in de avond bij het clubhuis De Draak. Nadat de gehele club compleet was werd er in de Draak bij de Christoffelschouw het ‘errepellòòf’ verbrand onder het uitspreken van het rijm “Gij, die oe werremt bij deze n’èèrd”. Zo werden niet alleen de kwade geesten verjaagd, maar ook de goede geesten opgeroepen. Na het zingen van ‘Kom Boere, gif mekaar de and’ werd onder de klanken van de jubilerende dweilband Leutig Spul koers gezet naar waar dat de interne 11-11- viering plaats zou vinden. Op de plaats van bestemming was de zaal aangekleed als het Brits Lagerhuis, elke commissie van Stichting Vastenavend had haar eigen plekje op de tribune. Menig keer werd er “order” geroepen om de zaal stil te krijgen, zodat de vergadering kon beginnen. Na de opening van de voorzitter, de ingekomen stukken en het verslag van vorig jaar was het tijd voor de verkiezing en installatie van de Gròòtste Boer. Verschillende kandidaten moesten op een wip proberen de langste neus te trekken. Na een zeer spannende strijd kwam Joost Eykman as overwinnaar uit de bus. Nadat de ‘blekke’ en de ‘tutter’ om zijn nek werden gehangen van de kersverse gekozen Gròòtste Boer speelde dweilband Leutig Spul het Mie d’n Os. De Gròòtste Boer koos ook dit jaar Dennis van Tilborg als Steketee. Na de pauze was ’t tijd geworden voor de verkiezing van de Prins van ’t Krabbegat. Hiervoor werd er een heus debat gehouden tussen de verschillende commissies. Wie zou de beste kandidaat in huis hebben als prins? Er werd flink gelogen en gejokt en de neuzen van de verschillende debaters werden steeds groter. Behalve bij de voorzitter van commissie Protocol, bij hem bleef de neus klein. De ‘ooh’s’, ‘aah’s’ en het roepen van ‘order’ waren niet van de lucht. Protocol had het neusje van de zalm in huis. En wie blijkt dat te zijn? Jeroen van Wijk! Hij zal ook dit jaar als Prins Nilles de Derde in de leut voorop gaan. Ook Prins Nilles de Derde kreeg zijn versieringen omgehangen gevolgd door het Mie d’n Os. Voor komend jaar benoemde de Prins Diemer van Wijk als zijn Nar. Vervolgens werden de versieringen omgehangen bij de nieuwe leden en werd het tijd om naar de Geit van Mie d’n Os te gaan. Onder de muzikale klanken van dweilband Wa d’n Uis’ouwe, ook jubilerend, werd een stoetje gevormd en met fakkels trok men op naar het Bleekveld. Nadat de Gròòtste Boer de Kale n’Eed had voorgelezen, werd het woord gegeven aan Prins Nilles de Derde. Hij spoorde elke Krab aan om Vastenavend te gaan houden als nooit te voren. Vervolgens zette Prins Nilles d’n Derde het licht op groen voor de komende Vastenavend onder het motto: “Dweil d’oew neus mar achternaar!”.

 

Kale n’Eed vor de Berregse Vastenavend 2020

Geit

Lekkerst ruukende meid

Denkte nog wel ‘s aan de Spieretus?

As ’n ware romantikus

Da was d’odeklonje van weleer

Die ruukte tegeswòòrdeg nie meer

Bij de Schellep snufte nouw gin chloor

Ge ruukt eerder de petatte van Friedor

Evenemente ier krijge n’t zwaar

Gelukkeg is Vastenavend onbetaalbaar

Gin boereverdriet op ’t Malieveld

Mar zalege leut op ons eigeste Bleekveld

Ja Geit, al is d’r veul da nie lekker lopt

Mè Vastenavend is gin neus verstopt

Want ier kredde tusse neus en lippe deur

’n onvergetelukke geur

‘n Lucht die ge alléén ier zal ruuke

Oew vastenavendlijf zal doen juuke

Vastenavendluchte die ge nooit vergit

Zowas ‘t zwéét da d’in oew maske zit

‘n Schraal pilske, zaagsel in ‘t kefee

Zukke geure kredde vaneiges mee

’t Ken altijd gèèver en gekker

Want Geit, dweile n’ier stinke zo lekker

Wasse neuze genogt in de polletiek

Oew neus op’ale vor ’n ander is éél sjiek

Ze schelle mekare ’t liefste vor rot

Ja Geit, ze zitte dèèr nie vor Piet Snot

Kenne prate as Pinnokio mè d’n lange neus

Da’s ongeloge waar, seriejeus

Mar mè d’n neus op is elleke Krab gelijk

Al zijde d’n sloeber of stinkend rijk

Damme n’ier Vastenavend magge n’ouwe

Oefde bij gin Krab onder z’n neus te douwe

“Me staan mè d’ons neus voraan” roepe me in koor

Ja, dèèr emme ier wel ’n nuske voor

Toch is t’r mar één ’t nuske van de zallem

Da zijde gij, Geit, gij blef altijd kallem

En dees jaar zegge me ier tege mekaar

Dweil d’oew neus mar achternaar!

Oudoe