Wij ontvingen het volgende persbericht van Lijst Linssen:

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen inzake “RVB21-0072 Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025”,

Overwegende dat:

- De Stichting Halwana een raamwerk voor een financiële doorkijk opstelt waardoor in samenwerking met de gemeente eind november een definitieve begroting kan worden opgesteld;

- Stijgende bouwkosten (mede als gevolg van toegenomen schaarste) ertoe leiden dat het verder in de tijd opschuiven van besluitvorming en aanbesteding tot aanzienlijke meerkosten heeft geleden en alleen maar verder gaat leiden;

- Besluitvorming en aanbesteding ná de verkiezingen ertoe leiden dat dit onderwerp a)mogelijk onderwerp wordt van verkiezingsstrijd en b) door nieuwe collegevorming verdere vertraging oploopt; het Bergse Vastenavondgebeuren zal daar schade van ondervinden;

- Tijdens de algemene commissievergadering van 2 en 4 november is gebleken dat een aanzienlijk deel van de raad hecht aan financiële duidelijkheid en besluitvorming;

- De financiële doorkijk die de Stichting Halwana heeft opgesteld duidelijk maakt dat de bijdrage van de gemeente aan de huisvestingskosten niet wezenlijk verschilt van de bijdrage aan de bouwkoten in  Halsteren en Lepelstraat;

Draagt het college van B&W op:

- Ervoor zorg te dragen dat de gemeenteraad uiterlijk in januari 2022 een raadsvoorstel kan behandelen waarin de realisatie van een nieuw onderkomen voor de bouwkoten en de financiële consequenties daarvan integraal zijn opgenomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bergen op Zoom, 10 november 2021

LIJST LINSSEN: