De Bergse VVD maakt zich zorgen over de hiaten in de gezondheidszorg binnen de Bergse regio.

Daarom ook dat ze een brandbrief aan het college stuurden:

Geacht College,

In heel Nederland dreigt er een groot tekort aan huisartsen. De fractie van VVD Bergen op Zoom krijgt ook signalen vanuit nieuwe bewoners van Bergen op Zoom, dat het moeilijk is om een huisarts te vinden in hun wijk. Wij als fractie van de VVD, zijn ons er van bewust dat het een primaire verantwoordelijkheid van de preferente zorgverzekeraar is om te monitoren of het aantal huisartsen per gemeente afdoende is naar het aantal inwoners. Echter de signalen van de nieuwe inwoners geven ons inzicht in het feit dat de zorgverzekeraar niet voldoende de handschoen oppakt om alle inwoners toegang te bieden naar dit onderdeel van de 1ste lijnszorg. Daarom hebben wij een aantal vragen aan u.

Buiten het tekort aan huisartsen dreigt er ook een tekort aan tandartsen te ontstaan in de regio. Om dit tekort tegen te gaan dienen er meer opleidingsplaatsen gerealiseerd te worden op universiteiten. Provincie Zeeland heeft aan de vaste Kamercommissie VWS aangegeven dat zij graag een opleidingscentrum in hun provincie willen realiseren. Het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom denkt na over de herbestemming van het Bravis ziekenhuis evenals wij als Bergse VVD en mogelijk andere fracties. Hierin zou een opleidingscentrum voor tandheelkunde volgens ons heel goed passen dan wel op de door de VVD bepleite zorgcampus bij Vrederust.

Voordeel boven de provincie Zeeland is dat de ligging van een opleidingscentrum in Bergen op Zoom meer centraler zal komen te liggen op de grens van Brabant en Zeeland. Bovendien past dit in onze ambitie tot het aantrekken van hoger onderwijs en het aantrekken van kennis naar de regio. Conform artikel 36 van het reglement verzoek wij u te antwoorden op onderstaande vragen;

Huisartsen:

1. Heeft het college ook de signalen gekregen vanuit Bergen op zoom dat er een dreigend tekort aan het ontstaan is in de stad inzake de toegang tot de huisartsenzorg?

2. Is het college als belangenbehartiger van de inwoners van Bergen op Zoom in overleg met de preferente zorgverzekeraar en de Huisartsenkring West-Brabant om toe te kunnen zien dat er voldoende huisartsen zijn voor haar inwoners?

3. Zo, ja wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken?

4. Zo, nee zou het college als belangenbehartiger van de inwoners van Bergen op Zoom dit gesprek willen opstarten?

5. Bent u in gesprek met de Huisartsenkring over het instandhouden in Bergen op Zoom van de Huisartsenpost na berichten dat deze zou worden opgeheven.

Tandartsen:

6. Is uw college bereid om in gesprek willen gaan met de preferente zorgverzekeraar en de vaste Kamercommissie VWS, Bravis , bestuurders en de instanties in Zeeland, Brabant en Antwerpen zoals Hogescholen en Universiteiten om de mogelijkheden te bekijken om een universitair opleidingscentrum voor tandheelkunde in het vrij te komen ziekenhuis of bij Vrederust te vestigen?

7. Is uw college bereid om deze ambitie in te brengen in strategische agenda’s van Sterke Steden, de RWB, de vierde Sterke Regio met haar Regionale Investeringsagenda (RIA).

8. Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de beroepsorganisatie van tandartsen KNMT om een lobbyagenda op te stellen ?

9. Bent u bereid om hiertoe een Bidbook op te stellen ?

Wij ontvangen graag de antwoorden op onze vragen.

met vriendelijke groet,

namens de Bergse VVD,

Eugenie Godeau / Gertjan Huismans