Verkiezingen; het is tijd om de kandidaten eens aan het woord te laten.

Zoals elke keer bij de verkiezingen geven we de partijen en de kandidaten de kans om uit te leggen waar ze voor staan en wat ze met onze stad van zins zijn. Op die manier kunnen onze lezers zich een eigen oordeel vellen bij de keuzevorming op welke kandidaat ze moeten stemmen. Aan het woord is Barry Jacobs van de VVD.

Tot welke partij behoort u en waarom?

Ik ben liberaal en lid van de VVD. De VVD zet zich in voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Dit zijn voor mij belangrijke waarden.

Volgt uw partij landelijke richtlijnen en waarom voelt u zich daartoe aangetrokken?

De VVD streeft op landelijk en lokaal niveau naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren. Hier zet ik mij graag voor in.

Waarin zet u zich af tegen de landelijke politiek en kiest u voor lokale politiek?

De lokale VVD heeft een netwerk van de straat tot aan het torentje in Den Haag. Hierdoor kunnen wij echt opkomen voor de belangen van onze inwoners. We zetten ons dus niet af, maar werken samen.

Welke stappen staat u voor om de financiële positie van Bergen op Zoom te verbeteren?

Net als de afgelopen periode zullen we aan de slag moeten om de financiële positie van de gemeente verder te verbeteren. Concreet betekent dit dat we schuld afbouwen, zonder de lasten van onze inwoners te verzwaren. We gaan efficiënt met de gemeentelijke financiën om, belastinggeld is immers van ons allemaal.

Hoe profiteren de burgers van een sterker Bergen op Zoom, hoe merken ze dat in hun portemonnee?

Een sterker Bergen op Zoom betekent voor mij dat we erin slagen om ons voorzieningenniveau in stand te houden. De VVD wil niet voor niets groeien naar 70.000 inwoners. Zo gaan we krimp tegen. Door te zorgen voor nieuwe en duurzame werkgelegenheid blijven we een aantrekkelijke gemeente om je hier te vestigen. Dat betekent dat er hier ook een voldoende aanbod van onderwijs beschikbaar blijft. Het is belangrijk dat we op gebied van zorg, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld cultuur, onze centrumfunctie voor de regio kunnen blijven vervullen. We willen dat jonge mensen hier een mooie toekomst kunnen opbouwen en oudere mensen hier de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Als we niets doen en krimpen, dan raakt dat onze inwoners hard in de portemonnee. Immers wie komt er over 20 jaar nog van zijn koopwoning af en hoe ver moet je wel niet rijden voor het volgen van een (beroeps)opleiding? 

Welke sterke punten onderkent u in Bergen op Zoom en wat gaat u er mee doen?

Onze gemeente heeft een ideale ligging langs het Schelde-Rijnkanaal en de A4. We zorgen ervoor dat we deze goede bereikbaarheid omzetten in werkgelegenheid. Bedrijven moeten zich hier kunnen vestigen. Het is daarom echt een probleem dat op dit moment het grootste beschikbare kavel in onze gemeente slechts 3.5 ha groot is. We willen 60ha bedrijventerrein realiseren in het zuidelijk deel van de Auvergnepolder. Geen grote logistieke dozen, maar duurzame werkgelegenheid. We spelen daarbij in op bio-based ontwikkelingen. Zo houden we Bergen op Zoom vitaal en kunnen we onze ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners waarmaken. Een ander punt waar we ons voor moeten inzetten is het behoud van het ziekenhuis in onze gemeente. Ook dit heeft alles te maken met bereikbaarheid. De aanrijtijden vanuit Zeeland zijn immers korter naar Bergen op Zoom dan naar Roosendaal. Er moet daarom actief beleid gevoerd worden om ook op dit punt het ziekenhuis te helpen aan een goed bereikbare locatie. We moeten hiermee niet wachten, maar nu aan de slag!

Hoe staat u in samenwerking binnen de regio, zoals De Brabantse wal, West-Brabant, Noord Brabant en dergelijke? Hoe geeft u dat vorm?

Samenwerking is belangrijk, maar niet ten koste van alles. Als het gaat om (jeugd)zorg, participatie en meedoen aan de samenleving zijn de Brabantse Wal gemeenten belangrijke partners. Als regio moeten we ons sterk maken voor bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid, zeker ook in Bergen op Zoom. Met de provincie werken we samen aan onder andere het verbeteren van bereikbaarheid en niet voor niets is Noord-Brabant de banenmotor van Nederland. Er zijn partijen die zeggen ‘doe alles maar in de regio.’ Dat is wel erg makkelijk om op deze manier verantwoordelijkheden bij onze buurgemeenten weg te leggen. Ik ben verkiesbaar als gemeenteraadslid in Bergen op Zoom en de belangen van onze inwoners staan voor mij op één. 

Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de binnenstad van Bergen op Zoom, aan industriële uitbreiding, uitbreiding van diensten sector, het binnenhalen van opleidingen binnen de stad?

Als we erin slagen om de ambitie van de VVD waar te maken en te groeien naar 70.000 inwoners, dan komt het met een hoop van deze punten goed. Uiteraard niet vanzelf, want het is ook voor de gemeente hard werken om een aantrekkelijke stad te zijn. Als je als ondernemer een nieuwe winkel wilt openen, dan moet je vanuit de gemeente alle medewerking krijgen om dit mogelijk te maken. Geen belemmerende regels of trage procedures. Daarnaast wil de VVD het eerste uur parkeren in de binnenstad gratis maken. Bezoekers moeten zich welkom voelen. Met het realiseren van voldoende locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen, behouden we voldoende werkgelegenheid. Ook voor de volgende generatie. Met onze (beroeps)opleidingen spelen we in op de vraag vanuit het bedrijfsleven. We leiden mensen niet op voor de bijstand, maar om aan de slag te gaan.

Wat is uw beleving qua cultuur en op welke wijze wordt dat meegenomen in uw beleid?

Cultuur is een belangrijke factor in onze samenleving. Het brengt jong en oud bij elkaar. We moeten trots zijn op alle verenigingen en evenementen. Vrijwilligers, maar ook matelzorgers, verdienen daarom wat de VVD betreft extra ondersteuning.

Wat zijn uw persoonlijke motieven om deel te nemen aan dit politieke spel en welke persoonlijke doelstellingen hanteert u zelf?

Door politiek actief te zijn, bouw ik mee aan de samenleving van mijn kinderen. Ik houd er niet van om te klagen langs de zijlijn, ik ben meer van het doen. Naast de ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners en onze gemeente vitaal te houden, wil ik één specifieke persoonlijke doelstelling noemen. Ik wil me inzetten voor een generatie die goed kan lezen en schrijven. In de laatste raadsvergadering heb ik hierover een motie ingediend, die unaniem is aangenomen. Als ik op dit moment kijk naar het leesniveau van de kinderen in de klas van mijn oudste dochter, dan zie je nu al verschillen ontstaan. Dat heeft natuurlijk te maken met aanleg, maar vooral ook met aandacht. Eén op de tien kinderen loopt het risico om later als laaggeletterde volwassene de arbeidsmarkt te betreden. Het huidige beleid richt zich op dit moment teveel op bestrijding van laaggeletterdheid onder volwassenen. Ik vind dat we de instroom moeten aanpakken en daarom meer moeten doen aan preventie van laaggeletterdheid. Begin in de klas, zorg ervoor dat elke basisschool een eigen bibliotheek krijgt en ondersteuning van taalconsulenten. Kinderen moeten leeskilometers maken, ook in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ik noemde in de eerste vraag sociale rechtvaardigheid. Gelijke kansen voor iedereen is zeker haalbaar op dit punt. Een generatie die goed kan lezen en schrijven is namelijk niet ver weg, in tien jaar tijd kunnen we veel bereiken.

Wanneer is voor u uw deelname geslaagd?

Ik ben op dit punt niet snel tevreden, er is een hoop te doen! Als we erin slagen om krimpscenario’s te voorkomen en te groeien naar 70.000 inwoners. Als we echt werk gaan maken van preventie van laaggeletterdheid en daarmee gelijke kansen creëren voor de volgende generatie. Als iedereen die hard werkt ook alle ruimte krijgt om zijn ambities te realiseren. Als we de gemeente financieel gezonder weten te maken en de lasten van onze inwoners laag houden. Als we er met elkaar voor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die echt nodig is. Als laatste punt wil ik noemen een integere raad en college, die niet voor het eigen belang gaan, maar voor het belang van onze inwoners.

Politiek en politici hebben de laatste jaren een beschadigd imago (“ze gaan hun eigen gang en luisteren niet echt naar de burger zelf, zijn ongeloofwaardig, zitten er alleen voor eigen gewin”), hoe gaat u hier mee om en wat gaat u er aan doen om dit imago naar het positieve te trekken

VVD-ers staan positief in het leven. We zijn geen klagers, maar doeners. Vertaald naar het raadslidmaatschap betekent dat je open en toegankelijk moet zijn. Zoek inwoners op, luister en denk mee in oplossingen! Spreek elkaar in de raad aan op het moment dat iemand alleen voor het eigen gewin gaat. Hoe mensen naar de lokale politiek kijken is een verantwoordelijkheid van alle raads- en duoleden.