Verkiezingen; het is tijd om de kandidaten eens aan het woord te laten. 

 

Zoals elke keer bij de verkiezingen geven we de partijen en de kandidaten de kans om uit te leggen waar ze voor staan en wat ze met onze stad van zins zijn. Op die manier kunnen onze lezers zich een eigen oordeel vellen bij de keuzevorming op welke kandidaat ze moeten stemmen. Aan het woord is Peter van den Ouden van Groen Links.

 

Tot welke partij behoort u en waarom?

Ik ben lid van GroenLinks omdat bij de plannen van mijn partij drie belangrijke waarden centraal staan: duurzaamheid, kansengelijkheid en diversiteit.

We gaan er allereerst vanuit dat we de aarde slechts in bruikleen hebben van onze kinderen en kleinkinderen. We dienen zorg te dragen voor de diversiteit van planten en dieren, en moeten voorkomen dat het klimaat op hol slaat. Wij willen geen verspillende en vervuilende economie, maar een economie die duurzaam is. Geen maximale materiële welvaart, maar meer welzijn. Zowel voor mensen die nu leven als voor generaties na ons en mensen elders. 

Onze tweede overtuiging is dat succes in het leven niet alleen onze eigen verdienste is, maar ook het resultaat van opvoeding, omgeving en aangeboren talenten. Dit besef geeft ons de verantwoordelijkheid mensen met minder goede startposities vooruit te helpen en spoort ons aan tot eerlijk delen. Ons linkse ideaal betekent daarom: gelijke kansen voor iedereen om van het leven iets moois te maken – via uitdagend onderwijs, goede zorg en een arbeidsmarkt waar iedereen aan het werk kan. 

Ten slotte gelooft GroenLinks in de kracht van verschil. Iedereen heeft het recht om anders te zijn. We gaan ontspannen om met culturele en religieuze verscheidenheid. GroenLinks kiest voor een samenleving waarin niet de angst voor de ander regeert. We zijn trots

op de eeuwenoude Nederlandse tradities van openheid en nuchterheid. Trots op de nieuwe generatie Nederlanders die haar weg omhoog vindt via school, werk, sport, kunst en cultuur. Trots op de vrijheid van meningsuiting, het recht op zelfbeschikking, non-discriminatie, de gelijkheid van man en vrouw en de scheiding van kerk en staat. 

Ik deel deze visie en mensbeeld daarom ben ik raadslid voor GroenLinks. Want ik wil in Bergen op Zoom werken aan de idealen van GroenLinks.

 

Volgt uw partij landelijke richtlijnen en waarom voelt u zich daartoe aangetrokken?

Wij zijn een landelijke partij. GroenLinks in Bergen op Zoom baseert haar werk op het landelijke partijprogramma en ons verkiezingsprogramma voor Bergen op Zoom. Ik voel mij het meest verwant met GroenLinks omdat haar waarden en visie op onze samenleving het beste aansluiten op mijn persoonlijk waarden en visie.  

 

Waarin zet u zich af tegen de landelijke politiek en kiest u voor lokale politiek?

Ik zet mij niet af tegen de landelijke politiek. Ik vind dat onze parlementaire democratie erg belangrijk is. Soms realiseren wij ons te weinig hoe goed het is om in een democratie te leven. Ik ben een kritische deelnemer aan onze democratie en landelijke politiek. Ik heb voor onze lokale politiek gekozen omdat ik de uitgangspunten van GroenLinks in Bergen op Zoom wil realiseren. Maar ook omdat ik deel uitmaak van onze plaatselijke samenleving en ik de ontmoetingen en contacten met mensen in een verrijking vind voor mijn persoonlijk. Wij moeten samen leven in onze gemeente en dus ook samen daaraan werken.

 

Welke stappen staat u voor om de financiële positie van Bergen op Zoom te verbeteren?

Investeren is belangrijk om een duurzame en sociale samenleving te realiseren. Slimme investeringen leveren altijd op. Natuurlijk houden we rekening het aflossen van onze schulden. Dit kan stapsgewijs in de komende jaren. Wij willen een evenwichtig financieel beleid. Onze gemeente moet niet op slot. 

GroenLinks wil een takendiscussie in de gemeenteraad: wat willen en kunnen wij als gemeente nog uitvoeren als wij op een goede wijze de financiële positie van Bergen op Zoom willen verbeteren. Maar ook: wat kunnen wij samen met de inwoners realiseren wat goed is voor onze samenleving en ook geld oplevert.   

 

Hoe profiteren de burgers van een sterker Bergen op Zoom, hoe merken ze dat in hun portemonnee?

Als onze gemeente sterker is, dus duurzamer en socialer, dan merken wij dat direct omdat het dan beter leven wonen en werken is. Als wij investeren in duurzame en sociaal sterke gemeente levert dit op in plaats van dat het meer kost. Je merkt het dus niet alleen in de portemonnee maar zeker ook door meer welzijn voor iedereen.

 

Welke sterke punten onderkent u in Bergen op Zoom en wat gaat u er mee doen?

Onze gemeente kent veel sterke punten. Ik noem er twee die voor GroenLinks belangrijk zijn. 

Onze gemeente ligt op de Brabantse Wal, een landschap met een unieke landschappelijke diversiteit, een fraaie waaier van landschappen en vegetatietypen met een grote biodiversiteit. Bij Bergen op Zoom bevindt zich de vierkante kilometer met de meeste soorten broedvogels van Nederland. We vinden hier rietmoeras, jong loofbos, verruigde, voormalige schorren en open pioniersvegetaties, rond een ondiep zoetwatermeer. En via een steilrand met hellingbossen, holle wegen en eeuwenoude landgoederen gaat dat over naar een plateau met bossen, vennen, heide en stuifzanden. Elders zien we fraaie bloemendijken, waterlopen en kreken, en polderlandschappen. 

Wij willen behoud van een groene-longfunctie, gezonde lucht, ruimte voor natuur en rust, een evenwichtige, circulaire landbouw en extensieve recreatie. Fiets- en wandelpaden, ommetjes en beweging: een leefomgeving voor jong en oud die hoog scoort op Gezondheid.

De unieke Middeleeuwse binnenstad, met zijn vele monumenten, die mooi en aantrekkelijk is voor bezoekers van buitenaf maar ook voor onze eigen inwoners. In deze binnenstad moet het de moeite waard zijn om er te verblijven, te wonen en te werken. De gemeenteraad heeft een Visie Binnenstad vastgesteld die GroenLinks ondersteunt. In deze visie staat hoe de gemeenteraad de Binnenstad weer vitaal wil maken. Wij willen dat de economie, het wonen en verblijven met elkaar in evenwicht zijn. Ook hier is duurzaamheid van groot belang.

Een probleem is dat onze binnenstad niet is berekend op het grote aantal auto’s en vrachtverkeer. Door de uitstoot van giftige gassen en fijnstof gaat dit ten koste van de leefbaarheid, gezondheid van inwoners en het milieu.

Daarom kiezen wij voor de gezondheid van de inwoners, de gebruikers van de binnenstad en het milieu. Dat doen wij door de volgende maatregelen te nemen:

Transferia buiten het centrum, waar bezoekers hun auto’s kunnen parkeren, met schoon vervoer van en naar het centrum. Stel locaties beschikbaar waar bezoekers hun boodschappen en gekochte spullen kunnen opbergen en eventueel laten vervoeren naar hun geparkeerde auto.

Veilige parkeerplaatsen waar de auto’s onder toezicht staan. Dit in samenwerking met eigenaren van terreinen waar parkeren mogelijk is en maak van deze dienstverlening sociale werkprojecten.

Hoe dichterbij het centrum hoe (veel) hoger het parkeertarief. Een actief beleid om de parkeermogelijkheden te beperken ten gunste van de transferia en goedkope parkeerterreinen. 

Verbod voor het vrachtverkeer in het centrum. Voor bevoorrading van winkels, horeca en bedrijven zijn er de transferia met kleinschalige aan- en afvoer.  Ruim baan voor fietsers en voetgangers.

Een milieuzone met een verbod voor vervuilende voertuigen.

Door deze maatregelen wordt het centrum ontlast en ontstaat er letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor de bewoners en bezoekers. 

Er zal minder zoekverkeer en vrachtverkeer zijn en dus minder uitstoot CO2 en fijnstof. Het leefklimaat en de gezondheid wordt daardoor verbeterd en zorgt ook voor een aantrekkelijke binnenstad waar het goed is te wonen, werken en te verblijven. 

 

Hoe staat u in samenwerking binnen de regio, zoals De Brabantse wal, West-Brabant, Noord-Brabant en dergelijke? Hoe geeft u dat vorm?

Er zijn al veel vormen van samenwerking waaraan onze gemeente mee doet. Sommige samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht en andere zijn vrijwillig. Wij vinden samenwerking belangrijk, niet alleen in de regio, maar ook met Zeeland en met Vlaanderen. Samen sta je sterker en kan je meer realiseren. Het doel moet zijn dat het goed is voor onze samenleving maar zeker ook ter versterking van duurzaamheid, schoner milieu, bescherming van flora en fauna. Maar: geen samenwerking zonder democratische legitimiteit en controle door onze gemeenteraad.

Een goed voorbeeld van samenwerking is het ‘bondgenootschap’ tegen een Kerncentrale in Doel. In 2012 heeft GroenLinks aan de burgemeester vragen gesteld over de veiligheid van de kerncentrale nadat er scheurtjes in het reactorvat waren ontdekt.  Ook maakten GBWP en VVD zich zorgen en stelden vragen. Daarna hebben wij samen het initiatief genomen om te streven naar sluiting van de kerncentrale. Dit initiatief werd al snel gesteund door de gehele raad en college. Nu zijn ook de gemeenten Steenbergen en Tholen aangesloten en wordt er samen opgetrokken om bij provincie, kabinet en België te pleiten voor sluiting.

 

Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de binnenstad van Bergen op Zoom, aan industriële uitbreiding, uitbreiding van dienstensector, het binnenhalen van opleidingen binnen de stad?

Over de binnenstad heb ik al wat gezegd bij de ‘sterke punten’. 

Onze gemeente heeft niet veel bedrijventerreinen meer over. Wij vinden dat de bestaande bedrijventerreinen optimaal gebruikt moeten worden: dus effectievere en duurzame invulling van de bestaande ruimte en gebouwen. Ook moet meer gekeken worden naar de mogelijkheden in de regio. Dus meer samenwerking op dat gebied.

De Auvergnepolder blijft een groene buffer tussen Halsteren, Lepelstraat en Tholen. Dus géén bedrijventerrein. De groene polder is belangrijk voor de leefbaarheid. Daarom moet de natuur daar verder ontwikkeld worden. Dat is goed voor mens en dier. 

Wij zijn voor uitbreiding van de dienstensector als dit zorgt duurzame werkgelegenheid. 

In het kader van regionale samenwerking is het Werkgeversservicepunt West-Brabant van belang. Deze samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven stimuleert de innovatie op de werkvloer, biedt werkervaring en draagt bij tot arbeidsparticipatie. GroenLinks wil dat onderwijsinstellingen betrokken worden bij het werkgeversservicepunt om te komen tot een betere afstemming van de onderwijsvraag. 

Het aanbod van onderwijs moet goed aansluiten bij de behoeften van gezondheidsorganisaties, bedrijfsleven en samenleving. De gemeente faciliteert onderwijsinstellingen als zij zich willen vestigen in de gemeente. Dat geldt voor Mbo en Hbo.

 

Wat is uw beleving qua cultuur en op welke wijze wordt dat meegenomen in uw beleid?

GroenLinks is trots op ons lokale culturele erfgoed, daar moet goed voor gezorgd worden. Bij onze samenleving hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten en verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot kunst en cultuur, te beginnen bij kinderen.

GroenLinks wil een bruisende, creatieve gemeente. Dit kan bevorderd worden door het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners optimaal te benutten. Door het promoten van het cultuuraanbod en goed op elkaar af te stemmen zodat meer mensen ervan kunnen genieten. 

Wij willen meer ruimte voor kunstenaars en meer mogelijkheden op te exposeren.  Ook dat leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier- of repetitieruimte. 

 

Wat zijn uw persoonlijke motieven om deel te nemen aan dit politieke spel en welke persoonlijke doelstellingen hanteert u zelf?

Voor mij is het zeker geen spel, ik vind democratie te belangrijk om dit als een spelletje te zien. 

Mijn persoonlijke motivatie is dat ik de visie en mensbeeld van GroenLinks deel en dat daarom raadslid ben. Maar ik ben ook gemotiveerd omdat ik in de periode van 12 jaar dat ik raadslid ben als persoon ben gegroeid door het raadswerk maar vooral door ontmoetingen met inwoners. 

Ik heb de ambitie om te werken aan een groene en sociale gemeente waarin voor iedereen een plaats is om prettig te wonen, te werken en te leven.

 

Wanneer is voor u uw deelname geslaagd?

Als wij de verandering wie wij willen ook in Bergen op Zoom zijn gestart: 

Een gezonde toekomst met schone lucht. Een eerlijke kans voor iedereen, de welvaart eerlijk verdelen. Goede betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Dat ook dieren het goed hebben en er meer biodiversiteit is in onze gemeente.

 

Politiek en politici hebben de laatste jaren een beschadigd imago (“ze gaan hun eigen gang en luisteren niet echt naar de burger zelf, zijn ongeloofwaardig, zitten er alleen voor eigen gewin”), hoe gaat u hier mee om en wat gaat u eraan doen om dit imago naar het positieve te trekken.

Ik herken mij helemaal niet in dit ‘beschadigd imago’ ik neem mijn werk als raadslid erg serieus. Ik heb een democratisch mandaat van mijn kiezers en heb de verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Ik werk vanuit de visie en waarden van GroenLinks om te doen wat in mijn ogen goed is.

Het is erg belangrijk dat een politicus goed luistert naar de burgers en hen serieus neemt. Dit niet alleen in verkiezingstijd! Voor mij is dit een vanzelfsprekend onderdeel van mijn werk. Dit geldt voor mij en mijn fractie, maar ook voor de gemeenteraad. 

Dus transparantie: vertellen en duidelijke maken wat ik doe, wat de gemeenteraad doet, wat er in het beleid wel kan, maar óók wat niet kan. Burgers vanaf het begin betrekken bij ontwikkelingen, voorbereiden en realiseren van beleid.